Page 2 - YA

This is a SEO version of YA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
ב”עשת’ה הנשה שאר ברע
הדירולפב לארשי תליהק ,םירקי םירבח
,תיללכה הילוסנוקה םשב ,םכילא חלוש ינא השדחה הנשה סורפב
.הקותמו הבוט הנש תכרב
תוכופהתו םירגתא לומ ונדדומתה הבש הנש .הפלח תפסונ הנש
.דחאכ ינוחטבהו ילכלכה ,יתרבחה ,יטילופה ,ינידמה טביהב
רובע רגתא תווהל ךישממ ולא םימוחתמ דחא לכב לארשי לש הבצמ
.ונלוכ רובעו הלשממה
םכמ תחאו דחא לכל תודוה ,ונלש דחוימה םעל תודוה ,תאז םע דחי
תנידמ לש הנסוח ,ונלוכ לש לארשימ דרפנ יתלב קלח םיווהמה
.םעפ יאמ ןתיא לארשי
.הב םכתכימתמו םכחוכמ םיעבונ הנידמה לש החוכו הנסוח
.המצוע לש רידא רוקמ איה עגר לכב לארשי דצל הנתיאה םכתדימע
בוט תוריש חיטבהל תנמ לע שרדנה לכ תא השענו ךישמנ ונא .דימתכ םכתא תרשל ךישמת ,ימאימב הילוסנוקה
םג ךישמת הילוסנוקה ,וניחרואלו הנידמה יחרזאל ןתינה ירלוסנוקה תורישה דצל .רתוי ריהמו רתוי ליעי ,רתוי
,םירדהנ םיעוריאו תונווגמ תויוליעפ םע ,לארשי לש תיתוברתהו תילכלכה ,תינידמה תוליעפה תא םדקל הנשה
.ותוליעפ תא שדיח רשא ,”ילארשיה תיבה“ םע הלועפ ףותישב
.השדחה הנשל םילחאמ ונא המ םר לוקב ריהצהלו תויתימא תולאשמ עיבהלו לחאל ןייוצמ ןמז אוה הנשה שאר
תא טילש תחפשמל ןאכמ םיחלושו םולשב התיבה בושי טילש דעלגש םילחאמ הידבועו תילארשיה הילוסנוקה
.םריקי ,םנב תא םקיחל בישהל הנשה דוע וכזיש ונתכרב
,גושגש תנש אהת הבוטל ונילע האבה השדחה הנשהש לחאנ – הדירולפב תילארשיה הליהקב ונירבח – םכלוכל
.תולאשמ תמשגה לש הנש .החמשו רשוא ,החלצה ,תואירב לש הנש ,ןוחטבו םולש תנש
.ולוכ םלועה ןיבל וניניבו ,ונינכשו ונירבח ןיבל וניניב ,ונמצע ןיבל וניניב תונבה לש הנש האבה הנשה אהתש
,החמשל םידעומו הבוט המיתח רמג תכרבב
לארשי לש יללכ לוסנוק - םחש םייח
הקירמא תועידי ירשת יגח
2
תיללכה הילוסנוקה
ימאימב לארשי לש
CONSULATE GENERAL OF
ISRAEL MIAMI, FLORIDA
תכרעמ
ימאימ תועידי
ןימי השמו
תכרבב תילארשיה הליהקה תא םיכרבמ
החמשל םידעומו הבוט המיתח רמג
תונורחא תועידי ןותיעב םסרפל םכנוצרב םא
הנידמה לש ןותיעה
ורשקתה ל"וחבו ץראב
Tel: (305) 692-7788 Fax: (305) 692-7766
Cell: (305) 491-3854 myemin@msn.com
www.bhibank.com
Bank Hapoalim B.M.
ShanaTova
Bank Hapoalim, Israel’s leading bank,
wishes its customers and friends a year
of peace, health, joy and prosperity.
ShanaTova fromRon Reshef and the
Miami Branch Staff
BHI Miami Branch
18851 Ne 29th Avenue, Suite 800
Aventura, FL 33180
Miami 12.7x17.8 shana tova.indd 1
08/08/11 11:54
ב"עשת - תרצע ינימשו תוכוס ,רופיכ םויל :יגיגח ףסומ הדירולפ
החלצהו תואירב תנש
תירבע רבוד
הבוט המיתח רמג
החמשל םידעומו
ד"סב
ןימי השמל תונפל אנ
.ףטושה עובשל רקובב 10:00 העשב ןושאר םוי דע
305-491-3854 myemin@msn.com
ימאימ רודמל תושדח תועדומ
הבוט המיתח רמג
החמשל םידעומו םיגח
הבוט המיתח רמג תכרב חלוש רודמה
םחש םייח
לארשי לש יללכ לוסנוק