Page 21 - Yediot Miami, Passover

Basic HTML Version

ב"עשת חספ - יגיגח רודמ l
ב"עשת חספ - יגיגח רודמ
תכרבב הליהקה תא םיכרבמ
חמשו רשכ ביבא גח
הקירמא תועידי ב”עשתה חספ
6.4.2012
21
התירב הבתכ
םירבח ועיגה ,ברעב ןושאר
A
A
םויב
,
פמארט
ןולמב םיעוריאה םלוא לא םיבר
ואילל
התירבה תביסמב תא גוגחל ידכ
.
ןועמש ןב ןורילו זפיל
לש םתב ,
)רתסא(
תוביסמה ןילקרטו םינפה תלבק םלוא
הניל
ידי לע הבר תונומאב וטשוקו גח וטע
הכורא העש ."
סזור קיילב
" תווצו
גרבדלוג
םירבח חישו רישע לייטקוקמ םיאבה ונהנ
.תוחמשה םלואל וסנכנ ןכמ רחאלו
תקוניתה לש המש ןרקוה תוריקה לע
לג
רמזה חתפ ברעה תא .ואיל היפהפיה
ופרטצה וילאו ,לארשימ עיגהש
ינאווניס
יבורו רוא ידד
,קרוי וינמ עיגהש
ץרפ יבא
ימוקמה רמזה ,לארשימ םה ףא ועיגהש
יול
תא ודיקרה םירמזה תרוש דחיו
ןלוג רואמ
םלוכשכ .תונטקה תועשה דע םיחרואה
תואקשמה עפשמ הכלהכ "םיקלדותמ" ויה
התלע ,תונחלושל ומרזוהש ,םייתרקויה
לש ותושארב "
גניק יספי'ג
" תקהל המבל
.רחשה תולע דע הכישמה הגניחהו ,
וקי'צ
םינש שמחכ הזמ םיאושנ זפילו ןוריל
םהידליו ,)8(
תימע
)10(
לבוי
תב םהלו
- תקוניתהו )1.5(
ןיל
,)2.5(
ןב
םיפתושמה
.םישדוח השולש תב ,
ואיל
- החמשה תלכ
לש רישע גנירטייקמ ונהנ םיחרואה
ףשה לש םתולעבב "
םינדעמ רז"
תרבח
םע קלוח רשא
ןולא ימישו יניליא רפוע
לירג
" תדעסמב םג תופתוש
ילאומש תידא
איג
,חבטמה ףשא ףרטצה םהילא ,"
סואה
ךחל הוואת ,ותכאלמב אילפהש
סיסב
הלדגל וכזתש ,תוכרב חלוש רודמה .ןיעלו
.םיבוט םישעמלו הפוחל
לארשימ דחוימב העיגהש הירורב תינברה םע ואיל םתב םע ןועמש - ןב ןורילו זפיל םירשואמה םירוהה
החמשה ילעב םע ותייערו וקי'צ "סגניק יספ'ג" תקהל ןלוס
הלועפב ואיל תתירבב רודיבה תווצ