Page 2 - Yediot Miami, Passover

Basic HTML Version

ב"עשת חספ - יגיגח רודמ l
ב"עשת חספ - יגיגח רודמ
הקירמא תועידי ב”עשתה חספ
6.4.2012 2
ימאימב תילארשיה הילוסנוקה
”ילארשיה תיב”ה ףותישב
ףתתשהל תוליהקה תא םינימזמ
ןורכזה םוי סקטב
לארשי תוכרעמ יללחל
הביאה תולועפו
םייקתיש
2012 לירפאב 24 ישילש םויב
ברעב 8:00 העשב
Temple Beth Torah Adat Yeshurun
20350 N.E 26Ave North Miami Beach
םחש םייח
רמ יללכה לוסנוקה תוחכונב
"
קנזופ דוד
"
רפסה תיב תרומזת ףותישב
!קוידב ,8:00
PM
העשב לחי סקטה
7:30
PM
-ב עיגהל ץלמומ תוינוחטיב תוביסמ
דבלב ההזמ הדועת םע רשפאתת הסינכה
!גוס לכמ קשנ םע עיגהל ןיא
תיללכה הילוסנוקה
ימאימב לארשי לש
CONSULATE GENERAL OF
ISRAEL MIAMI, FLORIDA
תכרעמ
ימאימ תועידי
ןימי השמו
תכרבב תילארשיה הליהקה תא םיכרבמ
רשכו חמש תורח גח
תונורחא תועידי ןותיעב םסרפל םכנוצרב םא
הנידמה לש ןותיעה
w w w . y n e t u s . c o m
Tel: (305) 692-7788 Fax: (305) 692-7766
Cell: (305) 491-3854 myemin@msn.com
ב”עשתה ,חספ ברע ,םולש תילארשיה הליהקה ירבחל
,םכלוכ תא ךרבמ ינא הבוטל ונילע אבה חספה גח תארקל
הז גח .ימאימב תיללכה הילוסנוקה תווצ םשבו ימשב
תוריחל ידוהיה םעה לש ותהימכ תא לכמ רתוי למסמ
ונלוכ רובע למסמ חספ .תואמצע לא האיציו תודבעה ילבכמ רורחשל ,שפוחו
.הנידמכו םעכ ונתואמצע לש דוסיה יכרע תא
תא םישרודו םיררועתמ ןוכיתה חרזמה יבחרב םיבר םימע הב ,וז הפוקתב
םימד ריחמב התנקנ לארשי םע לש ותואמצע יכ ונלוכ רוכזנש בושח ,םתוריח
תונקומה תויטרקומדה תויוריחה .ףסכ לש שגמ לע ונל הנתינ אלו רתויב דבכ
.ןהילאמ תונבומ ןניא לארשיב חרזא לכל
רשא לודג םעל רצנ ,לארשי תנידמ יחרזא תויהל ונברקב הלפנ הלודג תוכז
תיאמצע הנידמ ,תירוטסיהה ותרוכמ ,לארשי ץראב םיקהו םירצממ אצי
םיסנה לע ךרבנו םירצמ תאיציב רפסנ ,רדסה ליל תא גוגחנ רשאכ .תמדקתמו
תונברוק ,וניחרזאו ל”הצ ילייח לש םמדב .םשמ ונאיצוהב ה”בקה ונל השעש
.לארשי םע לש ותוריח התנקנ ,רורטהו תומילאה
!ונלוכל חמש חספ גח
וקיר וטרופו הדירולפ - לארשי לש יללכה לוסנוקה
םחש םייח
ביבא גח
חמשו רשכ
Florida Friends of the IDF
Wishes our communities and
The IDF Soldiers
A Kosher Passover
הצ ידידי
הדירולפב
רשכ חספ םילחאמ
הצ ילייחל
" ל
הליהקה לכלו
Their job is to look after Israel
Ours is to look after them
(305) 354 -8233
miami@fidf.org
(561) 483-2771
boca@fidf.org
305.864.8885
בוליש "הזאלפ זייוורטוו"ה תוינקה זכרמ
הליהקה לכל רודיבו יוליב ,תוינק לש
םשל ןמזמ רבכ ךפה ,הרוטנבאב 207 בוחרב םקוממה "הזאלפ זייוורטוו" תוינקה זכרמ
יבא ופתושו לאקזחי םייח לש םתמזויל תודוה ,יטרדנטס תוינק זכרמ הז ןיא .רבד
וכפה םיינשה .תוינקה זכרמ םתולעבב רשא ,ן"לדנ תרבח ילעב םילארשי ינש ,ישיד
םימייקתמ םייתנשמ הלעמל הזמ .רודיב דצל תוינק בלשמה םוקמל תוינקה זכרמ תא
יאצומ לכבו ברעב םישולשו שש העשהמ לחה ,ישימחו ינש ימיב רודיב יברע זכרמב
,םינוקו םיריית ,םהיפט לע תוחפשמ ,שיא תואמ שמחמ הלעמל םיעיגמ םהילא ,תבש
תלובט הבחרה זכרמב רשא המבה ביבס םיפפותסמ םיחכונה .םירגובו רעונ ינב
יתב ןיב תורוזפה תורחאהו תורשכה תודעסמב םידעוס ,תוקרזמ ,םימ תוכירב ,קריה
םיענמה י'גנב רמז-ןמאה עיפומ המבה לע .תוירדילגהו הפקה יתב ,תויונחהו ,קסעה
הרישב םיחצופ םילודגכ םינטק ,םיבר .תופש הרשע הנומשב םהל רשו םנמז תא
םידקופה ,םירבחו םיחרוא םינמא המבה לא הלעמ אוה םעפ ידמ רשאכ ,םידוקירו
הטלחהל םילעבה תא האיבה וללה םידחוימה םיברעה לש החלצהה .םוקמה תא
םיעוריא םג םייקל
יאצומ לכב םידחוימ
לק שיח וכפהש ,גח
ילעב .היצקרטאל
ביבסמש םיקסעה
להקה תומכמ םינהנ
םוקמל תמרוזה
.םיצורמ םלוכו