Page 17 - Yediot Miami, Passover

Basic HTML Version

ב"עשת חספ - יגיגח רודמ l
ב"עשת חספ - יגיגח רודמ
הקירמא תועידי ב”עשתה חספ
6.4.2012
17
הליהקה לכל רשכו חמש גח
ד”סב
תואמצעו סבוק’ג ןמפוה הבתכ
ביבא גח
חמשו רשכ
שיא קיתעה זאמ ףלח רושעמ
הלעמל
וירוגמ םוקמ תא ,
ןמפוה בקעי
,םיקסעה
ינאסבש סנילוק תורדשל לודגה חופתהמ
אוה הדירולפב וכרד תליחתב .זלייא
לקיימ
ודידי לצא
פמארט
ןולמב ןכתשה
ראופמה תורידה ןיינב לש ותמלשה םע .
רזד
וילא ורבע,זלייא ינאסבש "
סאלאפ פמארט
"
םיפצנ םה זאמו
הדירפ
ותייערו ןמפוה
הליהקב םירועמ םה םויהו הקדצ יעוריאב
לש הלאגה ברעב .זלייא ינאס לש תיתדה
םע ןמפוה עיגה , "
םייחהמ םילודג
" ןוגרא
עייסל וחיטבהש םירבח לש הלודג הצובק
.ימאימב ןוגראה ףינסל
לביטספל תונכהה תומלשנו
תוכלוה
תודידיה תגיל
" תכרוע ותוא תואמצעה םוי
הילוסנוקה םע ףותישב "
לארשי - הדירולפ
29-ב םייקתי לביטספה .תילארשיה
תמב לולכיו רבולאה קראפב לירפאב
ידוקיר ,םידליל םיחפנתמ םיקחשמ ,רודיב
יבא
חרואה רמזהו ,םיימוקמ םינמוא ,םע
תוסחב סטמ םייקתי הנשה םג .
ונדלוט
ורכזל םינעונפואה עסמ ,
הרייבירה טנמלר
פ
עונפוא תנואתב הפסנש ,ל"ז
ליטש ריאי
לש
םיטרפ האר ,העדצה טשמ ןכו רבכמ אל
.עברא דומעב
סבוק'ג
" לודגהו רשכה
טקרמרפוסה
זכרמ רוזיאב םקוממ ,"
טקרמ קיסאלק
עפשו חונה ומוקימ ."
םירטס ףלוג
" תוינקה
םינוק וילא םיכשומ היינחה תומוקמ
םיריחמה םג .הל הצוחמו הביבסהמ םיבר
תוריכמה יעצבמו
םייביטקרטאה
לכבש םיבר תוחוקל םיאיבמ םייעובשה
.עפשהמו ריחמהמ םיעתפומ שדחמ םעפ
!רשכו חמש גח
ןמפוה בקעי וחראמ םע 'ץיבוקרב יבצ ברה
ןטק ןרואו 'ץיב ימאימ תייריע שאר םע ןמפוה בקעי
רזד ש"ע תונפסאהו תונמואה ןואיזומ תחיתפב
גחה תארקל טקרמ קיסאלק סבוקיי'גב תוינק םיכרוע היננח ברהו ומח ןב הדוהי ברה
דקתשא תואמצעה תגיגחב "קיציא לצא" תוירצלמ תווצ
לש " הלאג"ב הרקוה תדועתל פיכוז ימואל קנב ילהנמ
"םייחהמ םילודג"