Page 15 - Yediot Miami, Passover

Basic HTML Version

ב"עשת חספ - יגיגח רודמ l
ב"עשת חספ - יגיגח רודמ
הקירמא תועידי ב”עשתה חספ
6.4.2012
15
coach7@benvetali.com
�וא��������������ןהכ�ןורי��םיטרפל
www.smartforlife.com
ולא םימיב תוליעפ הביחרמ ״תויגועה תטאיד״ תחתפמכ רתוי תרכומה
smart for life
תרבח
םע ,תירבה תוצראב תואירב יזכרמ םיעבראב תלעופ הרבחה .רישיה קווישה םוחתל תסנכנו
המחלמה תא הלגד לע הטרח
smart for life
תרבח .הנשב רלוד ןוילמ 70 לש תוריכמ רוזחמ
,היסולכואה ללכמ 75% לש םייתצלפמ םידמימל עיגהש תוצראב רתיה תנמשה תמגמב
,תויאופר תויעב רופס ןיאב ,םיבר םירקמב ךכ תובקעב םיוולמה ,לקשמ ףדועמ םילבוסה
.הלוכ תכרעמל םג ומכ םמצע םישנאל תורכינ תויפסכ תויולעב תוכורכה
,קירטאירב האופרב ימלוע םש לעב החמומ,
Dr Sasson Moulavi
לש ותושארב הרבחה
םכרדב םהיתוחוקל תא תוולל ורשכויש ,םיישיא םינמאמ תרשכהב הרבחה תקסוע ולא םימיב
.םמצעל וביצהש דעיה תגשה לא
החמומכ ,תירבה תוצרא יבחרב היזיבלטה לש רקובה תוינכותב עיפוהל הברמ ,ןושש ר“ד
תערכמ תובישח שי ישיא יוויללו הכימתלש דמלמ רישעה ונויסנש ןייצמ הנוכנ הנוזת יניינעל
,םייעבט םירצומ לש ןווגמ רחבמ הרבחל .םינושארה םייעובשב דחוימבו הייזרהה ךילהתב
לקשמב הדירי דנואפ 13.8 לש עצוממ תוללוכש תומישרמ תואצות תובינמה םילוזו םימיעט
קלח תויהל םכנוצרב םא .וישכעו ןאכ אוה השדח ךרדל תאצל ןמזהש קפס ןיא .שדוחל
,יתואירבה בצמב תיתועמשמ הפסוה ,לקשמב הדיריב הוולמה ,תאז החלצהמ
.םכתסנכה תא לידגהל ףסונבו
השדח�ךרדל�תאצל�ןמזה�הז
“ףייל�רופ�טראמס”�תרבח
חמש�ביבא�גח�הליהקה�לכל�תלחאמ
coach7 benvetali.co
וא 305-970-9322 ןהכ ןורי :םיטרפל
.
rtf rlif .
,
. י י ווי ו
ו
li
.
ו ןוי ו י ו
, י ו ו
יי
י י י
ו
י
, וי ו וי ו ןי , י י
ו
יוו
,
ו י ו
. ו
ו
י נ ו ינ וי
ויו
ו ו
, י
י ו
י ו
ו ,
r ass
lavi
ו ו
כ י ו ו ל וולל ו כוי , יי י ינ
כ
ו ול י י
.
צעל ו יצ דעי ג ל
החמומכ ,תירבה תוצרא יבחרב היזיבלטה לש רקובה תוינכותב עיפוהל הברמ ,ןושש ר“ד
ערכמ ובי ח י י יא יוויללו הכימ ל דמלמ רי עה ונויסנ ןייצמ הנוכנ הנוז יניינעל
,םייעבט םירצומ ל ןווגמ רחבמ הרבחל .םינו ארה םייעוב ב דחוימבו הייזרהה ךילהתב
לקשמב הדירי דנואפ 13.8 ל עצוממ תוללוכש תומישרמ תואצות תובינמה םילוזו םימיעט
קלח תויהל םכנוצרב םא .וישכעו ןאכ אוה השדח ךרדל תאצל ןמזהש קפס ןיא .שדוחל
,יתואירבה בצמב תיתועמשמ הפסוה ,לקשמב הדיריב הוולמה ,תאז החלצהמ
.םכתסנכה תא לידגהל ףסונבו
י י