Page 14 - Yediot Miami, Passover

Basic HTML Version

ב"עשת חספ - יגיגח רודמ l
ב"עשת חספ - יגיגח רודמ
הקירמא תועידי ב”עשתה חספ
6.4.2012 14
MR
POCKETBOOK USA
USA
Baby Phat 
Price: $20.95
Retail Price: $80.00
Bebe 
Price: $29.95
Retail Price: $150.00
Bebe 
Price: $19.95
Retail Price: $98.00
Polo Club
Price: $17.95
Retail Price: $69.00
Calvin Klein
Price: $29.95
Retail Price: $118.00
Dereon
Price: $19.95
Retail Price: $79.00
La Philipe 
Price: $9.95
Retail Price: $59.95
Nicole Lee 
Price: $19.95
Retail Price: $100.00
Roca Wear
Price: $9.95
Retail Price: $92.00
Xoxo
Price: $16.95
Retail Price: $79.00
2850 NW 5th Ave.
Miami, FL 33127
Phone: 305-573-9808
Fax: 305-573-9802
www.MRPocketbookusa.com 
םוחנ פיליפ תלהנהב
קתו תונש 30
לגרל םידקת תרסח םיריחמ תגיגחמ תונהל ואוב
םיגתומ רחבממ ,ץיקהו  ביבאה תיצקלוק לש ,םיקנראו םיקית לש רתויב לוזהו לודגה רחבמה
 Brand name fashion handbags
ד“סב
גח םילחאמ
חמש חספ
לכל רשכו
לארשי תיב
,תירבעל םוגרתב ,
)il-sogno(
"
וינוס ליא
"
המיהדמ תירפכ הזוחא איה "
םולחה
"
תרדהתמו הנקסוט בלב תאצמנה הייפויב
,הזוחאה ."
הנקסוטב הפי יכה תיבה
" ראותב
תילארשי םינפ תבצעמ ,
רטיר יקיק
ל תכייש
,ןודנול ,ביבא לת ןיב הנמז תא תקלחמש
.הנקסוטו ימאימ
יקיק םינפה תבצעמ ופסא םינש ךשמב
הכז אלו ומלועל ךלה םייתניבש ,הלעבו
בצעל ידכ ,םלועה לכמ םיטירפ ,אלפב תוזחל
המוסקה הנקסוטב םהלש תומולחה תיב תא
םוקמ בצעל היה ונלש םולחה" .הילטיא בלב
םיחרואלש ונטלחה" .גנועו קוניפ ,יפוי ולוכש
לוכיש רתויב לודגה ראפב תויחל עיגמ ונלש
םיבר םיפסכ קר אל בוציעב ונעקשה .תויהל
.המשנו הבשחמ ,הקושת ,הבהא רקיעב אלא
ףלאכ ינפ לע ערתשמש ראופמה החראהה תיב
,הנש 300 תב הסורה תירפכ הזוחא היה ,ר"מ
תברוקמ הלוצא תחפשמל תכייש התייהש
תקנפמ יכה תינרדומ הזוחאל ךפהו ,ןקיתוול
םיטרפל דע םיחרואל גאודש םוקמ ,םלועב
."רתויב םינטקה
םגאה ןיבל םימרכ תודש ןיב אצמנ תיבה
לע ,הילטיאב ולדוגב ישילשה אוהש ,ונמיזרט
הדרטסא
" ,הנקסוט לש תמסרופמה ןייה ךרד
דחא לכש םירדח השיש ללוכ אוה ."
וניו ליא
ןונגסב ףוסה דעו הלחתההמ בצועמ םהמ
,אוה ןכ ומשכש "
ל'גנא
" םיכאלמה רדח :דחוימ
,ןבלבו רוחשב םיספ ולוכש "
הרבזה
" רדח
ללוכ "
יניס
" רדח ,ירמנה "
רגייטה
" רדח
ןונגסב "
וגנט
" רדח ,תבצועמ תיניס היטבמא
םע תויטנתוא תובתכ וליפא ובש הניטנגרא
,"ילש יטרפה רדחה" .ןורפ הווא לע תובתכ
יאול ןונגסב אוה" ,םירדח ירדחב יקיק הלגמ
ןיינב הזוחאה חטשב שי ךכ לע ףסונ ."14-ה
רדח ,יזוק'ג ,הנואס ,רשוכ רדח םג ללוכש אפס
לוגע תיב שי דיל .תועגרתה רדחו םילופיט
הבישי תוניפ :גנוע ולוכש ,"יר'גנרוא" ,ףסונ
םיאתמש םוקמ ,םיראופמ םיתוריש ,חוריאו
ודצלו ,תיעוצקמ הדיעו וליפא וב ךורעל םג
תיפמילוא-יצח הייחש תכירב ,סינט ישרגמ
ךשכתשהל םיענ ךכ לכש םילוחכ םימ םע
.דועו םהב
,םינטקה םיטרפב םג ונלצא ןומט יפויה"
,יקיק הריבסמ ,"שפנלו ףוגל םיקוניפב
,םימאותה םיבצועמה הצחרה יקולחב"
תיירפסב ,דחוימה רתנספב ,םימרקבו םינובסב
םיטרס תיירפס דצב ,ונלש הרישעה הקיזומה
םידחוימה םירבדה ראשבו םינמזה לכמ הרישע
."תמאב םידחוימל םייחה תא םישועש
.ראותת אלש המרב ויפויב םיהדמ תיבה"
.בבלמו קנפמ ,םיהדמו םלשומ ,עקשומ אוה
קורי רעיב לבוט אוה .םוסק וביבסש עבטה
רשפא ביבסמ .ןייפויל ףוס ןיאש תורייע דיל
םיקווש שי ,םימיסקמ םיינפוא ילויטל תאצל
."תיקנע היווח טושפ .םידחוימ
אלו עובש וליפא ונלצא תויהל רשפא"
ינא" ,יקיק תרפסמ ,"עגרל םמעתשהל
תא ךירעהל םיעדויש םישנא ונילא הנימזמ
לכב תידוחייה העקשהה תא ,םיבוטה םייחה
םיניבמש ,הזה תיבב ונעקשהש הדימ הנק
םיבהוא טושפו חבושמ ןייב ,בוט לכואב
חראתהל ,אובל אוה רתונש המ זא .תויחל
רבוד תווצה ."ונילע קוניפה לכ .גנעתהלו
םוקמה לש ינכייחהו קנפמה ,תילגנאה
לופיט אלל םכלש השקב םוש ריאשי אל
םימי העבש ,הממיב תועש 24 םכל גאדיו
תולבל םיניינועמה .ףיכ הזיא .עובשב
רתאב רקבל םילוכי יקיק לש הריטב השפוח
www.il-sogno -italy.com
םלועב םיפיה םירוזאה דחאב תינומרה הריוואב השפוח "הנקסוטב ץיק ליל םולח"
קיציפש המלשו רטיר יקיק
יאנפד ישוש :הזוחאה ימוליצ