Page 10 - Yediot Miami, Passover

Basic HTML Version

ב"עשת חספ - יגיגח רודמ l
ב"עשת חספ - יגיגח רודמ
הקירמא תועידי ב”עשתה חספ
6.4.2012 10
םייחהמ םילודג הבתכ
.התלודג תא החיכוה בוש ,תילארשיה הליהק
הליהקה לש הבחר תשקמ םיחרוא תואמ שמחכ
לש םיעוריאה םלואל ועיגה תידוהיהו תילארשיה
תבוטל המרתה ברעב ףתתשהל ידכ "
הרות תיב
"
תוארל היה ןתינ להקב ."
םייחהמ םילודג
" ןוגרא
יתב ילהנמ ,תידוהיה היצרדפה תצעומ ירבח ,םינבר
יגיצנ ,םיפורתנליפ ,םיירטנולוו םינוגרא ישאר ,רפס
תועוצקמ ילעב ,םיקסע ישנא ,םילארשיה םיקנבה
להקל וידחי ורבח רשא םירגובו םיריעצ ,םיישפוח
.ןגרפמו םח ,דהוא ינגורטה
הנד
לש ןתושארב תנגראמה הדעווה הלמע תועובש
ונונכתו ברעה תנכה לע ,
ינש האל
ו
רגרש-ןימי
עוריא הז היה .םלמעל רכש ואר םה ןכאו .םיטרפל
התייה ךכל הביסה .חמשו יתימא ,שגרמ ,םח ,יתיווח
,תונוכנ תעבה ,םינושה הידבר לע הליהקה תוברועמ
לע .תויתפכיאהו עייסל ןוצרה ,בלה לכמ הניתנ
ףופצה םיעוריאה ץבקמו השקה ילכלכה בצמה ףא
ספא דע םלואה אלמתה ,ץרמ שדוחב לחש הליהקב
.םוקמ
"תומולחה ןג" תמקהל תומורת ופסאנ ברעה ךלהמב
ןג הז היהי .םלועה יבחרב םימייק והומכ םידדוב קרש
וילאש )םינש שמח דע םישדוח השולש ליגמ( םידלי
םע תודדומתהה ךלהמב םיללועהו תוטועפה ועיגי
לבא ,קלוצמ ןיידע ףוגהשכ ,םילופיטה ןיב ,הלחמה
.םליג ינב תרבחל קקותשמ םהלש בלה
– םינטק םידעצמ תוליחתמ תולודגה תוכפהמה
אל ...םישנאמ םיליחתמ רתויב םילודגה תומולחהו
"םייחהמ םילודג" לש הרקמב .םיינומלא לבא ,םינטק
,הדילמו ןטבמ םימחול אל םה .םינומלאב רבודמ
תא םיריבעמ ויה םה ילוא דורו היה םלועה וליאו
המישמ םידמוע חתפבשכ ךא ,הנהמ הלטבב ןמזה
םינושארה םהו םיבצייתמש םינושארה םה רגתאו
.הרטמה רבעל םידעוצש
ןה ?הביבסהו ימאימ לש תוליעפה תושוע המ זא
םעפ ףא יונפ ןמזש ינפמ( הממיה תועש תא תוחתומ
השיא קרש ומכ ,ותוא איצמהל ךירצ ,אצמנ אל
אל םא( הדובעל ןהלש םילעבה תא םג תומתור )הלוכי
תוקיפמו )ףטב לופיטל תוחפל זא תפטוש תוליעפל
,הבישיה יסיטרכמ :קתקותמ לכה ובש ראופמ ברע
ביהרמה םיחרפה רודיסל דעו תיבמופה הריכמה ךרד
תרבחמ
,סאינפ ןתיא
לש וידי השעמ ,ןחלושה לעש
םג הבו יש תיקש לביק גוז לכ ."
סטנוויא גניזמא
"
.הלאגל ותוסח תא ןתנ ףאש ,
ימואל קנב
מ הנתמ
רפכב הנבמו חטש הזה ןוזחל התצקה ןג תמר תייריע
,
ןהכ יבא
.רמושה לת םילוחה תיב לומ שממ ,ר"זא
ןויליממ רתויב ךרוצ שיש עידוה ,ןוגראה ל"כנמ
חפוטמו םח ןגל ןשיה הנבמה תא ךופהל ידכ רלוד
.םילופיט רדחו קחשמ ירדח ליכיש
תחא לגר םע תדעוצ ,דבלב 16 תב ,
רדו לארוק
התחנ ,באז תעבג תבשות ,16-ה תב הרענה .דבלב
יתנשה ברעב ףתתשהל ידכ הדירולפב רבעש עובשב
"םייחהמ םילודג" לש
לש תוליעפה תא הרשב לע התווחש ,הפיה לארוק
תיתועמשמ איה המכ דע תעדויו "םייחהמ םילודג"
לייטקוקב הבבס ,ןטרסה תלחמ םע תודדומתהב
,בחר ךויח היתפש לעו בק לע תנעשנ איהשכ
הניחלהו הבתכש ריש עצבל הטילחהש יל הרפיסשכ
תואיחמ הפחס לארוק .ומש "לפטהו רקיעה" ,המצעב
לע שגרמה המואנו ולוסה עוציב רחאל תובר םייפכ
דיוייד
רמזה .ןטרסה תלסחמב הלופכה התודדומתה
,טאודל לארוק תא הלעה ,חרוא ןמאכ עיפוהש
הזורב
.תועמד דע םיחכונה תא שגירש
תרכומה הליעפ ,דובכה תחרואל קנעוה הרקוהה תוא
.
ןימי הבוט
– תילארשיהו תידוהיה הליהקל בטיה
תיבב ."הבוט הרומה" רותב התוא םיריכמ םלוכ
ןוויכו" ,הנש 30 טעמכ רבכ תדבוע איה ללה רפסה
ינא םידליה תאו הארוהה תא תבהוא ךכ לכ ינאש
היסנפב .תואלמיגל השירפ לע בושחל תלגוסמ אל
הזש ףא לע .תרפסמ איה ,"תבדנתמ הרומ היהא ילש
תוליעפה לאש םיעדוי םיטעמ קר ,דוס רדגב וניא
ירחא הבוט העיגה "םייחהמ םילודג"ב תצרמנה
.רבע לכמ טעמכ הב עגנ ןטרסהש
למעתהל הגהנ איה רפסה תיבב תונושארה היתונשב
יתלכתסה" .התב םע רועישל העיגהש הרומ םע
איהש הלש אמאל יתרמאו דצב הבשיש הדליה לע
הנחבוא איה םירופס תועובש ךות .תרוויח יל תיארנ
הבוט תרפסמ ,"םשה ךורב ,המילחה איה .הימקול םע
ירודיס תא תנגראמו בשחמה לומ תבשוי הדועב
קחצי
,היחא רטפנ הנש עברא ינפל .םלואב הבישיה
לש ויחא ינש ורטפנ ךכ רחא .תומצעה ןטרסמ ,
ןהכ
.סגה יעמה ןטרסמ –
ןימי לבוי
ו
ןימי דוד
– הלעב
הנרוא
,התסיג המלועל הכלה תועובש השולש ינפלו
.דבכה ןטרסמ ,
ןימי
בושחל לוכי ימו" ,הבוט תחנאנ ,"הארונ הלחמ"
היתונב תא יתדמילשכ .דחא ףא ?הינפב ןגומ אוהש
םילודג" ירוחאמ היחה חורה ,
ןמצכ תימלוש
ר"ד לש
וז איה ,ב"הראב ןוגראה תאישנכ תנהכמה ,"םייחהמ
היהי אלש יתששח הלחתהב .סייגתהל יתוא הפחדש
תונב יתש – םידלי השולשל אמא ינא ירה ,ןמז יל
ונלצא לדג יתוחא לש ןבה םגו – םיאירב ויהיש ,ןבו
תובוגתה תא יתיארשכו ,ןטקב יתלחתה .החפשמ ןבכ
םהשכ ,םהירוה אלל ל"וחל םיסט םהשכ םידליה לש
םינקתמב םידרויו םילוע םהשכו תואמצע םילגרתמ
רשפא יא תאזה הקתפרהה תאש יתנבה ,םיאלפומה
יתשגפנ ,לארשיל יתעגהשכ ,רתוי רחואמ .קיספהל
וררחיששכ ושיגרה םה ךיא יתעמש ,םירוההמ קלח םע
םימלש ,םיאירב םתוא ולביקו רניסהמ םידליה תא
."רתוי םירשואמו
,ימאימל ועיגהש םידליה םע רשק לע תרמוש תא
?ודנלרואב רוקיבה ירחא וא ינפל
םינפ לומ םינפ תשגפנ ינא םקלח םע .יאדווב"
םירחאל וליאו ,לארשיל םיעיגמ ינאו ילעבשכ
ינאשכ ינממ תרשואמ ןיא .קובסייפב תורבח יתעצה
דליהשו ,רעיש חמצ ,תחפטמ השבחש הדלילש האור
םג אוה םהלש רשואה .ינופ לדגמ רבכ חריקה
"םייחהמ םילודג"ש ןייצל תבייח ינא .ילש רשואה
,ןטרס ילוח םידליב לפטמש דיחיה ןוגראה אל אוה
םהל הרסח אל ונרעצלו םיפסונ םינוגרא םימייק
הארמל ,שדחמ םעפ לכב ,תמסקומ ינא לבא ,הדובע
םידליו תודלי שי תחלשמב .ןאכל העיגמש תחלשמה
,םיינוליחו םייתד .ןימו עזג ,עבצ ,תד לדבה אלל
אל ןטרסה ,תושעל המ .םיאודבו םיברעו םילארשי
לש לויט עיגמ דלי לכל .תוהזה תדועתב לכתסמ
."החמש
הרבעוה "םייחהמ םילודג" יבדנתמ לש תוליעפה
ןג
" טקייורפש עדונ רשאכ םדקתמ ךוליהל
ךסב תינושאר המורת תוכזב ,ךרדל אצוי "
תומולחה
.
'ץיבוקסומ גניוורא
ר"דו
הנר'צ
לש רלוד ףלא 300
םתוא הדדוע ,התמשנבו העוצקמב הרומ ,ןימי הבוט
הרפיסשכ םיסיטרכה תריכמל תולילו םימי שידקהל
,תיתרבחהו תידומילה ,תרגסמה תובישח לע םהל
ברעב .הרגישהמ וטס רבכ םהייחש םידלי רובע
,תונייטצהה תוא תקנעהל המבל הנמזוהשכ ,לודגה
רסמתהל הל םירשפאמש םיבר םישנאל הבוט התדוה
השמ
,הלעב :םיינשל דחוימבו תפטושה תוליעפל
תועיד
י" יאנותיעכ תימוקמה הליהקל רכומה ,
ןימי
"
תונורחא
תיגולוכיספ ,
רגרש-ןימי הנד
,הרוכבה התבלו
הלטנ רבכש ,םיינשל םאו
שו'ג
ל האושנ ,העוצקמב
תוליעפב הכרד תא הכישממו דיפלה תא הידימ
.תיתובדנתה
האלו רגרש ןימי הנד ,ברעה תחורא שאר תובשוי
םותב .םירוסמה הדעווה ירבחלו םיחרואל ודוה ,ינש
ןמפוק קירא
לש רצויה תיבמ תיגיגחה הדועסה
ונזואו תנחובה וניע תחת ,"
גנירטייק ביטוקזקא
תא םרת רשא "
הבמס
.
יי'ג .יד - יפא
" לש הבושקה
סולראק
םלצה דעית תעה התוא לכ .ותכאלמו ודויצ
.עוריאה תא
הטא'צ
– םינטק םידעצמ תוליחתמ תולודגה תוכפהמה
אל ...םישנאמ םיליחתמ רתויב םילודגה תומולחהו
"םייחהמ םילודג" לש הרקמבו .םיינומלא לבא ,םינטק
.םילעבה תא וסייג ןקלחש תובר תוינומלאב רבודמ
,
לאנתנ עטנ
תא םג טפשמב ריכזנ .הכורא המישרה
םישדוחבש הקירמא ןופצב "םייחהמ םילודג" ל"כנמ
ףוסיא ךרוצל הלאג יברע השימח הנגריא םינורחאה
רוביג לבוי
" רפסה תא הבתכ םג עטנ .ןגל תומורת
.הריכמל ודמעוהש םיטירפה תורשע ןיב היהש "
לע
אקווד ואל( הלחמ םע דדומתמה דלי לש ורופיס הז
.המוסק המילג תרזעב )ןטרס
קר אלש יל ורמא רפסה תא וארקש םישנא הברה"
לכ" .עטנ הדיעמ ,"המוסק המילגל קוקז הלוח דלי
חוכ ול ןתייו וילע רומשיש עמקל קוקז ונתיאמ דחא
."ךישמהל
?ברעב ףסאנ ףסכ המכ ,ונ
לבא" ,תרמוא איה ,"בשחלו רופסל ונמייס אל ןיידע"
ךרדב ונחנא .רדהנ הזו רלוד 180,000-ה תא ונרבע
גניווריא ר"דו הנר'צ ש"ע "
תומולחה ןג
" .הנוכנה
"!םקוי 'ץיבוקסומ
ינב םע הדעוה ירבח ועיגה ברעב ישיש םויב
ידלי םע דחי ,תיגיגח ברע תחוראל ,םהיתוחפשמ
"םייחהמ םילודג" תתומע ישארו יליעפ ,תחלשמה
ויז
לש ותוסחב ,דובילוהב ןוטליה ןולמל םהיוולמו
רצויה תיבמ ,תבשה דובכל תיגיגח החוראל
רזלב
שודיקב חתפנ ברעה ."
טקרמרפוס - המורא
" לש
תנסואו דוהא
ומיענה הדועסה רחאלו ,תבשה תלבקל
.יקויראקו הקיזומב "
טימיל ונ
" תוקפהה תרבחמ
.
רדו לארוק
תרמזה םע דחי הרישב החצפ הרובחה
םיליעפל תרכזמ םובלא וקינעה התומעה ישאר
.הדעוה ירבחלו
:תויובדנתהו סממ תורוטפה תומורתל
Larger Than Life
35th St., Long Island City, NY 11101 54-15
Tel: (1)888-644-4040
Larger Than Life USA :קובסייפ‎
תבש ברע תחוראב "םייחהמ םילודג" לש הלאגה תא םימתוח םיבדנתמה
"םייחהמ םילודג" ןוגרא ישאר םע דובכה יחרוא
'ץיבוקסומ ןרק גיצנ ,ארזע ןב ןרוא םע קינדוטס יתא תיפורתנליפה
םיריעצה םיבדנתמה םע רדו לארוק
םייחה עצמאב םילודג םישנא
"קיספהל ןתינ אל וזה היישעה תא"
תיתנשה הלאגה תא עובשה גגח "םייחהמ םילודג" תתומע ידידי גוח
.ןטרס ילוח םידליל "תומולחה ןג" תמקהל םיבאשמ סויג ןמיסב
ה